St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep
St. Petrus de Wegwijzer
Nieuwsbrief - 21-06-2019

In deze nieuwsbrief:
- De laatste schoolweek
- Een tijd van komen en ..........
- Een nieuwe school - een nieuwe naam
- Groepsindeling en bezetting 2019-2020
- Vakantierooster 2019 - 2020
- Vervolg inspectiebezoek
- Kledinginzameling Reshare
De laatste schoolweek

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn de middagen in de laatste schoolweek (dus 1, 2 en 4  juli) al vrij van school.

De Zomervakantie begint voor alle kinderen op vrijdag 5 juli om 12.00 uur.

De kinderen van de groepen 3 t/m 7 krijgen hun laatste rapport van dit schooljaar op woensdag 3 juli. Als de rapporten aanleiding zijn voor de leerkracht om de ouders te spreken, dan zal de leerkracht zelf contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. Als u als ouders aanleiding ziet tot een gesprek, dan vragen wij u zelf even contact op te nemen met de leerkracht..
Als noch de leerkracht noch de ouders aanleidng zien tot een gesprek, dan is er bij dit laatste rapport geen oudercontact.

In het nieuwe schooljaar starten we met  andere, nieuwe rapporten. We zullen u daar t.z.t. over informeren. 

Tenzij er nog bijzonderheden zijn ,die niet kunnen wachten, is dit de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We wensen ieder een mooie en welverdiende vakantie toe. Mocht het nodig zijn  dan is de school in de vakantie altijd via de mail bereikbaar. In de laatste vakantieweek zult u de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar ontvangen, samen met de nieuwe schoolgids.

Een tijd van komen en ..........

Het einde van het schooljaar is ook altijd een moment van afscheid nemen.

Allereerst van de kinderen van groep 8. Wij wensen hen heel veel geluk en succes in de komende jaren en we rekenen erop dat ze af en toe nog even komen vertellen hoe het met ze gaat.

Dan nemen we afscheid van juffr. Nathalie: we zijn haar veel dank verschuldigd en wensen haar succes op de school in Aardenburg.

De zittingtermijn van Wim le Grand in de Medezeggenschapsraad verloopt aan het einde van dit schooljaar en hij zal zich niet meer herkeisbaar stellen. We danken hem voor zijn positieve inzet en voor al het meedenken in de afgelopen jaren, die ook voor de Medezeggenschapsraad intensief zijn geweest. Bij deze doen we een oproep voor een nieuw ouderlid voor onze Medezeggenschapsraad. U kunt zich tot 5 juli kandidaat stellen. Per mail of mondeling bij meester Frank of juffr. Dorien. u kunt bij hen ook terecht voor  meer informatie over de taken, die de Mr verricht. De ouders in de Mr vormen de vertegenwoordiging van alle ouders en denken, samen met de leerkrachten in de Mr mee over beleid szaken betreffende school en bestuur.

Het bestuur van Scoba, bestaat momenteel nog uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. In het algemeen bestuur is elke school met een afgevaardigde vertegenwoordigd. Voor onze school is dit Norbert Willemsem. Omdat zijn laatste kind nu onze school gaat verlaten, houdt ook zijn zittingstermijn op. Uiteraard willen we ook hem bedanken voor de vele uren belangeloze inzet voor onze school in sosm ‘roerige’ jaren.
Omdat het bestuur van Scoba zich momenteel ook reorganiseert en er een nieuwe bestuursvorm komt, waarin niet all escholen meer een afvaardiging moeten hebben, zal er voor Norbert geen opvolger nodig zijn.

Een nieuwe school - een nieuwe naam

Als we over ruim een half jaar het nieuwe gebouw gaan betrekken, dan willen we van die gelegenheid ook gebruik maken om de school een nieuwe naam te geven.
Daarom vanaf nu tot eind juni een prijsvraag: ‘Wie bedenkt een naam voor de nieuwe school?’ Uiteraard mag iedereen meedoen (ook de mensen die geen kinderen op school hebben). U mag zo veel suggesties doen als u wilt. Op beide locaties staat een ideeenbus, waarin u uw suggesties of die van uw kinderen kwijt kunt. In de Zomervakantie zullen we dan met verschillende betrokkenen de suggesties bekijken en beoordelen of er een geschikte naam tussen zit of dat we nog verder moeten zoeken. Uiteraard is er voor de indiener van de gekozen naam een prijs……...

Groepsindeling en bezetting 2019-2020

De groepsindeling en bezetting voor komend schooljaar nog eens op een rijtje:

Groep 1-2A: juffr. Marleen en juffr. Marlies
Groep 1-2B: juffr. Ineke, juffr. Marlies en juffr. Tineke
Groep 3-4: juffr. Corinda
Groep 5: juffr. Bianca en juffr. Anja
Groep 6/7: juffr. Dorien en juffr. Karina
Groep 7/8: juffr. Mirjam en juffr. Karina
Een aantal opmerkingen ter toelichting:
- alleen op de vrijdagmiddagen zal er een combinatiegroep 5-6 en 7-8 zijn.
- de groepen 6/7 en 7/8 worden ‘flexibel’ georganisseerd. D.w.z. dat voor een aantal vakken groep 7 als één groep les krijgt.
- de groepen 1 t/m 5 zullen vanaf het begin van het nieuwe schooljaar gehuisvest zijn in het gebouw aan de Julianastraat. De groepen 6 t/m 8 zullen in het tijdelijke gebouw van de voormalige lagere landbouwschool onderdak vinden.
- juffr. Cindy zal ook het komende schooljaar alle ochtenden in verschillende groepen werken als onderwijsassistent. Dit geldt ook voor juffr. Tineke op de donderdagmorgen.
- juffr. Bertie blijft onze IB-er. Zij zal op de maandagen en dinsdagen in Schoondijke zijn.

Vakantierooster 2019 - 2020

Het volledige vakantierooster vint u binnenkort in de nieuwe schoolgids, maar een aantal data zijn nu alvast handig om te weten:
De school start weer op maandag 19 augustus 2019.
De herfstvakantie is van 14 – 18 oktober 2019.
Op 24 en 25 september 2019 zal het team een tweedaagse teamtraining hebben (studiedagen dus). De kinderen zijn die twee dagen vrij van school.

Vervolg inspectiebezoek

De onderwijsinspectie zal onze school meteen aan het begin van het nieuwe schooljaar bezoeken en wel op dinsdag 27 augustus.

Kledinginzameling Reshare

Wist u dat er naast de kleutergroepen aan de Julianastraat een container staat van Reshare. Daarin kunt u elke dag uw overtollige of afgedankte kleding en schoeisel kwijt. De kleding gaat naat het Leger des Heils. De school ontvangt daarvoor (per kilo) een vergoeding. Deze vergoeding gaat naar de Activiteitencommissie. Lever u kleidng dus bij ons in en maak ook anderen (die geen kinderen op onze school hebben) attent op deze container. Iedereen kan zo bijdragen aan de financiele middelen van onze Activiteitencommissie.

St. Petrus de Wegwijzer
Koningin Julianastraat 21
4507 BG Schoondijke

0117-401777
directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl