St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep
St. Petrus de Wegwijzer
Nieuwsbrief - 20-05-2019

In deze nieuwsbrief:
- Vervolg inspectiebezoek
- Sponsorloop 10 mei en mini-Roparun 17 mei
- Een nieuwe school - een nieuwe naam
- Tevredenheidsonderzoek - vrijwillige ouderbijdrage
- Kledinginzameling Reshare
Vervolg inspectiebezoek

Eerder dit jaat meldden we al dat de onderwijsinspectie de school opnieuw (en definitief) zou herwaarderen op het moment dat de gegevens van de eindtoets bekend zouden zijn. Die zijn inmiddels bekend en positief! En dus hebben we de inspectie gevraagd snel werk te maken van de afronding van het verbetertraject van de school en de school daarvoor de passende waardering van ‘voldoende’ te geven, zodat we het nieuwe schooljaar positief inkunnen. Tot onze teleurstelling heeft de inspectie laten weten daarvoor dit schooljaar geen tijd meer te hebben………… en dat terwijl men daar al meer dan een jaar weet, dat de herwaardering in deze maanden plaats zou moeten vinden. We leggen ons er niet bij neer en zullen er opnieuw op aan dringen onze school z.s.m. de juist beoordeling te geven. De school heeft er alles aan gedaan wat de inspectie eiste, maar laat nu de inspectie het afweten…….?

Sponsorloop 10 mei en mini-Roparun 17 mei

Van beide evenementen kunnen we zeggen dat ze geslaagd zijn!  Onze eigen sponsrloop wordt een traditie en we hopen elk jaar meer deelnemers te zien! De sponsorloop op 10 mei heeft € 1160 opgebracht. Daarvoor gaat de helft in de kas van de Activiteitencommissie om zo ook volgend jaar de ouderbijdrage laag te kunnen houden.
De andere helft is sponsoring van de 3 teams die mee hebben gedaan aan de mini-Roparun. De kinderen van deze teams hebben het fantastisch gedaan. Ook bij de doorkomst aan school was het druk en gezellig.
Dank aan alle ouders (en leerkrachten) die bij beide evenementen geholpen hebben!

 

Een nieuwe school - een nieuwe naam

Terwijl ik dit schrijf, rijden de betonauto's af en aan naar de Irenestraat. Er is voortvarend aan de slag gegaan. Afgelopen week is ook het eerste overleg geweest over de inrichting van de buitenruimtes rondom de nieuwe school. Als we over ruim een half jaar het nieuwe gebouw gaan betrekken, dan willen we van die gelegenheid ook gebruik maken om de school een nieuwe naam te geven.
Daarom vanaf nu tot eind juni een prijsvraag: ‘Wie bedenkt een naam voor de nieuwe school?’ Uiteraard mag iedereen meedoen (ook de mensen die geen kinderen op school hebben). U mag zo veel suggesties doen als u wilt. Op beide locaties staat vanaf deze week een ideeenbus, waarin u uw suggesties of die van uw kinderen kwijt kunt. In de Zomervakantie zullen we dan met verschillende betrokkenen de nieuwe naam kiezen. Uiteraard is er voor de indiener van de winnende naam een prijs……...

Tevredenheidsonderzoek - vrijwillige ouderbijdrage

Zoals eerder vermeld, willen we in de Nieuwsbrief steeds een onderwerp uit de tevredenheidenquete toelichten. Dit keer: Waaarom een vrijwillige ouderbijdrage en is deze echt vrijwillg?

De basisscholen worden bekostigd door de overheid. Voor allerlei posten (van huisvesting, onderhoud, schoonmaak, tafeltjes, schriften en pennen) ontvangen de scholen bedragen op basis van het aantal leerlingen. Voor een aantal zaken ontvangen de scholen echter geen vergoeding. Over het algemeen zijn dit de activiteiten, die met vieringen te maken hebben (Sinterklaas, Kerstviering, Verkleedfeest, Pasen, afscheid groep 8, Bonte Avond, Schoolreis enz.). De kosten hiervan bedragen jaarlijks toch vele duizenden euro's. Dit geld 'weghalen' bij andere posten, leidt vaak weer tot tekorten aldaar. Vandaar dat scholen andere inkomstenbronnen zoeken. Dit kunnen acties  zijn, zoals een sponsorloop, het houden van een rommelmarkt, het inzamelen van papier, maar ook door het vragen van een eigen bijdrage van de ouders.
U begrijpt dat hoe meer de acties opbrengen, des te lager  de eigen bijdrage van de ouders kan zijn.
De eigen bijdrage van de ouders is wettelijk 'vrijwillig'. De overheid ziet er op toe dat de vrijwilligheid uitdrukkelijk bij de inning of bijv. in de schoolgid wordt vermeld. De vrijwilligheid is er onder andere voor bedoeld om ervoor te zorgen dat de kinderen van ouders, die niet kunnen/willen betalen, niet uitgesloten worden van activiteiten. Daar is op onze school dan ook geen sprake van: betalend of niet-betalend, alle kinderen van de school doen mee aan alle activiteiten. Tegelijkertijd is het ook duidelijk dat de bekostiging toch afhankelijk is van de bereidheid van (verreweg de meeste) ouders om de vrjiwillige bijdrage te betalen.
De school stuurt ouders wel eens een betalingherinnering en dit lijkt strijdig te zijn met vrijwillige karakter. Wij kunnen echter als school niet inschatten of er sprake is van het niet kunnen/willen betalen, of dat er wel sprake is van bereidheid tot betalen, maar dit vergeten is.
Overigens kunnen gezinnen, die niet kunnen betalen in een aantal gevallen beroep doen op de gemeente of stichtingen.
De vrijwillge ouderbijdrage op de St.Petrus- De Wegwijzer is (inclusief de schoolreis) tussen de € 30 en € 40. Dat is in vergelijking met de andere Scoba-scholen weinig, maar daarbij moet u beseffen dat de papierinzameling, de sponsorloop en de kledinginzameling een belangrijke bron van inkomsten zijn. Daaraan bijdragen is dus ook belangrijk.
Om er zeker van te zijn dat de vrijwillige ouderbijdragen goed besteed worden, legt de school daarover jaarlijks verantwoording af aan de ouders in de Medezeggenschapsraad.

Kledinginzameling Reshare

Wist u dat er naast de kleutergroepen aan de Julianastraat een container staat van Reshare. Daarin kunt u elke dag uw overtollige of afgedankte kleding en schoeisel kwijt. De kleding gaat naat het Leger des Heils. De school ontvangt daarvoor (per kilo) een vergoeding. Deze vergoeding gaat naar de Activiteitencommissie. Lever u kleidng dus bij ons in en maak ook anderen (die geen kinderen op onze school hebben) attent op deze container. Iedereen kan zo bijdragen aan de financiele middelen van onze Activiteitencommissie.

St. Petrus de Wegwijzer
Koningin Julianastraat 21
4507 BG Schoondijke

0117-401777
directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl