St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep
St. Petrus de Wegwijzer
Nieuwsbrief - 22-03-2019

In deze nieuwsbrief:
- Schooljudo
- Kledinginzameling Reshare
- Bonte Avond 29 maart
- Tevredenheidsonderzoek - leerresultaten
- Luizencontrole
- Overzicht activiteiten 2018-2019
Schooljudo

Komende maandagochtend 25 maart starten de lessen schooljudo voor de groepen 3 t/m 8. De kinderen moegten daarvvoor maandagmorgen allemaal hun gymkleding meenemen. Schoenen zijn niet nodig, want de lessen worden op blote voeten gedaan. Over de gymkleding gaat een judopak, dat de kinderen van de organisatie krijgen.

Kledinginzameling Reshare

Wist u dat er naast de kleutergroepen aan de Julianastraat een container staat van Reshare. Daarin kunt u elke dag uw overtollige of afgedankte kleding en schoeisel kwijt. De kleding gaat naat het Leger des Heils. De school ontvangt daarvoor (per kilo) een vergoeding. Deze vergoeding gaat naar de Activiteitencommissie. Lever u kleidng dus bij ons in en maak ook anderen (die geen kinderen op onze school hebben) attent op deze container. Iedereen kan zo bijdragen aan de financiele middelen van onze Activiteitencommissie.

Bonte Avond 29 maart

Ongetwijfeld heeft u opgemerkt dat in de vorige Nieuwsbrief de datum foutief was vermeld. De Bonte Avond is uiteraard op 29 maart. Komende week kunt u nog kaarten krijgen voor familieleden (anders dan de eigen gezinsleden).

De kaarten kunt u afhalen bij juf Corinda van groep 5 (locatie Julianastraat).

Wij bieden u de volgende kaarten aan:
- voor de gehele voorstelling (deuren open vanaf 18.00u, begin voorstelling 18.30u)
- voor het 1e deel van de voorstelling (acts groepen 1 t/m 6. Begintijd 18.30u, eindtijd 20.00u)
- voor het 2e deel van de voorstelling (musical groep 7 en 8. Begintijd 20.00u)

Vanwege het 15-jarig bestaan van Scoba zijn de kaarten dit jaar gratis. Consumpties die u eventueel in het Ledeltheater gebruikt zijn wel voor eigen rekening.

Tevredenheidsonderzoek - leerresultaten

Zoals in de vorige Nieuwsbrief vermeld, willen we in de Nieuwsbrief steeds een onderwerp uit de tevredenheidenquete toelichten. Dit keer: wanneer presteert een school goed?

Voor de onderwijsinspectie is de gemiddelde score van de kinderen van groep 8 op de eindtoets een belangrijk gegeven om te beoordelen of het onderwijs op een school van goede kwaliteit is. Daarbij geldt niet voor elke school dezelfde norm. De inspectie kijkt eerst naar het gemiddelde opleidingsniveau van de ouders van de school (zogenaamde ‘weging') en bepaalt daarbij wat een school zou moeten scoren. Daarbij wordt de school vergeleken met scholen in Nederland met dezelfde weging.
Om tussentijds (in lagere groepen) te kunnen vaststellen of de kinderen op de goede weg zitten om het verlangde eindniveau te halen zijn er voor de belangrijkste vakken ook een soort ‘tussenopbrengsten’ vastgesteld. Elk half jaar kijken we per groep of deze gemiddeld ‘op schema’ liggen en zo nodig worden er plannen opgezet en uitgevoerd om bij te sturen.
Bij de beoordeling door dde inspectie wordt ook rekening gehouden met de grootte van de school. Bij een kleine school (en dus ook een kleine groep 8) kan de score van een enkele leerling het gemiddelde sterk beinvloeden. Daarom stelt de inspectie dat een groep minimaal 10 kinderen groot moet zijn om een ‘eerlijk’ gemiddelde te krijgen. Als de groep kleiner is dan 10 kinderen, kijkt de inspectie ook naar scores van de voorgaande schooljaren en/of betrekt ook de resultaten van groep 7 in haar oordeel.
Een school kan alleen een oordeel ‘voldoende’ krijgen, als daarin ook de eindresultaten van de leerlingen betrokken worden. U begrijpt nu wellicht ook waarom de inspectie in november de school weliswaar niet meer als 'zeer zwak' bestempelde, maar ook nog geen voldoende kon geven: pas in mei zijn de eindtoetsgegevens beschikbaar en pas dan kan er een volledig oordeel gegeven worden.

Luizencontrole

Regelmatig controleert een groepje ouders de kinderen op hoofdluis. Daarmee kunnen we dit probleem onder controle houden en voorkomen is beter dan genezen! Nu zoekt de groep ‘luizenpluizers’ versterking van enkele nieuwe ouders. Vele handen maken licht werk en met een grotere groep kost het minder tijd en kan ook eens iemand overslaan. Wilt u helpen (of even nog wat meer informatie) , geeft u dan even een berichtje of meldt u bij Melanie Datthijn (moeder van Yannick en Livie).

Overzicht activiteiten 2018-2019

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die nu al bekend zijn voor komend schooljaar:

29 maart 2019 Bonte Avond
3 april 2019 Schoolvoetbal
12 april Koningsspelen / sportdag
17 april Paasviering
10 mei 2019 Sponsorloop
17 mei 2019 Mini-roparun

 

St. Petrus de Wegwijzer
Koningin Julianastraat 21
4507 BG Schoondijke

0117-401777
directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl