St. Petrus de Wegwijzer is onderdeel van de Scoba Groep
St. Petrus de Wegwijzer
Nieuwsbrief - 01-03-2019

In deze nieuwsbrief:
- Personele situatie
- Tevredenheidsonderzoek - combinatiegroepen?
- Sollicitaiteprocedure nieuwe directeur
- Ouderavond Sociale media
- Nieuwbouw
- Overzicht activiteiten 2018-2019
Personele situatie

Nu de lente zich aankondigt, hopen we in het team niet meer met nieuwe griepgevallen geconfronteerd worden.
Het landelijk tekort aan leerkrachten maakt invalleerkrachten zeer schaars en zeker als leerkrachten zich 's morgens vroeg ziek melden is vervanging bijna niet meer te regelen. Deze week, met een enkele dag waarop zowel de leerkrachten van groep 5, 6 als 7-8 ziek waren, krijgen we de organisatie niet meer rond (zelfs als op die dag de directeur en de intern begeleider voor de groep gaan). En een groep een dag combineren of opdelen over de andere groepen is nog te organiseren, maar dit gaat niet meer als er drie groepen zonder leerkracht zitten. Er rest dan alleen nog de keuze om de kinderen op school ‘op te vangen’ (maar van les is er dan geen sprake) of om ze naar huis te laten gaan. Deze winter is dit met bijna alle groepen een dagdeel nodig geweest en we zijn blij dat het daartoe beperkt is gebleven en dat we het evenredig over de groepen hebben kunnen verdelen. Het is het uiterste middel……….
We danken de ouders voor het ondervonden begrip en de bereidheid om thuisopvang voor hun kinderen te regelen. Dank ook aan de leerkrachten, die soms van dag tot dag moesten improviseren en soms 's ochtends pas hoorden aan welke groep(en) zij die dag les moesten geven.

Ingaande 11 maart gaat juffr. Dorien weer twee dagen volledig aan het werk. Dit zal op de maandagen en de vrijdagen in groep 6 zijn. Juffr, Karina zal dan de vrijdagen weer naar groep 7-8 gaan. Dat betekent dat meester Jasper vandaag voor het laatst in groep 7-8 is. We danken hem voor zijn inzet voor deze groep in de afgelopen maanden.
Op de dinsdagen zal juffr. Dorien nog arbeidsongeschikt zijn. Haar taak op de dinsdagen in groep 6 zal tot begin april ingevuld worden door mevr. Danielle Heijens. Begin april wordt duidelijk of Dorien weer volledig arbeidsgeschikt is. 

Tevredenheidsonderzoek - combinatiegroepen?

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, willen we in de nieuwsbrief steeds een onderwerp uit de tevredenheidenquete toelichten. Dit keer: combinatiegroepen of niet?

Elk jaar tellen de basisscholen op 1 oktober in Nederland het aantal leerlingen. Dit is geen simpele telsom. De kinderen krijgen bij aanmelding op school een ‘gewicht’ mee. De meeste kinderen krijgen het gewicht 1 mee. Maar door bepaalde omstandigheden kan een leerlingen ook een ‘gewicht’ van 1,2 tot zelfs 1,9 krijgen. Bij het tellen van die leerlingen worden die gewichten meegeteld. Uiteindelijk rolt er een ‘gewogen leerlingaantal’ uit. De overheid kent op basis van dit aantal personeel toe voor het schooljaar daarop. Ruwweg geeft 20 leerlingen recht op 1 formatieplaats (= 1 fulltime baan). Uit dit budget moeten de directeur, de intern begeleider en de groepsleerkrachten bekostigd worden. Bij een aantal van ongeveer 160 leerlingen kan een school 8 groepen vormen. Hoe het personeel vervolgens over de groepen verdeeld wordt, is een besluit dat de directeur in samenspraak met het team en de medezeggenschapsraad bepaald.
Het aantal leerlingen op de St.Petrus-De Wegwijzer geeft recht op ongeveer 5 leerkrachten. Dankzij een extra bijdrage van ons bestuur uit haar eigen middelen, kunnen we dit schooljaar echter 6 groepen vormen.
6 groepen betekent dat er ergens groepen gecombineerd moeten worden. Meestal wordt er dan gekeken naar de grootte van de groepen (de kleinste groepen worden dan doorgaans gecombineerd) en dan de zwaarte van een groep (zijn er veel leerlingen die bijzondere zorg of begeleiding nodig hebben). Dit jaar is de keuze gemaakt om groep 3-4 en groep 7-8 te combineren. Er zijn ook echter tussenvormen mogelijk, waarbij alle groepen een deel van de week gecombineerd worden, maar ook een deel van de week niet in een combinatie zitten. Voor het komende schooljaar zullen we deze mogelijkheid serieus onderzoeken.

Sollicitaiteprocedure nieuwe directeur

Afgelopen week heeft het bestuur een advertentie doen uitgaan en daarmee de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur in gang gezet. In de tweede helft van maart denken we u meer over het verloop van de procedure te kunnen berichten. Hoewel er landelijk ook een tekort aan directeuren is, gaan we er van uit dat er ook voor onze school een passende kandidaat gevonden wordt.

Ouderavond Sociale media

Ouderavond Gamen & Sociale media
Dinsdag 12 maart van 19.00 – 21.00 uur in bs. Op Dreef in Aardenburg

Kinderen komen steeds jonger, maar ook vaker in aanraking met gamen en social media. Heb je hier thuis ook mee te maken? En wil je hier meer informatie over of heb je vragen?
Kom dan naar onze informatieve avond, voor ouders met kinderen tussen 4 en 12 jaar. De avond wordt verzorgd door Leo Pan, preventiewerker voor het project Kwetsbaar Online, bij Indigo.

Zien we je dan? Wel graag aanmelden bij Liselore Ivens, jeugdverpleegkundige GGD Zeeland,
via Liselore.Ivens@ggdzeeland.nl

Nieuwbouw

De voorbereidingen op de nieuwbouw verlopen voorspoedig. Donderdag 18 april zal de laatste dag zijn dat er in het gebouw aan de Irenestraat les wordt gegeven. Op 23 april zal de verhuizer het gebouw leeghalen en daarna begint de sloop. Groep 6 zal dan na de meivakantie les krijgen in het gebouw aan de Julianastraat (in het lokaal naast groep 5). we zijn heel blij dat Hans in ‘zijn' oude landbouwschool 3 ruimtes beschikbaar stelt als tijdelijke lokalen. De groepen 3-4 en 7-8 zullen daar na de meivakantie gehuisvest worden.

Overzicht activiteiten 2018-2019

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die nu al bekend zijn voor komend schooljaar:

29 maart 2019 Bonte Avond
3 april 2019 Schoolvoetbal
12 april Koningsspelen / sportdag
18 april Paasviering
10 mei 2019 Sponsorloop
17 mei 2019 Mini-roparun

 

St. Petrus de Wegwijzer
Koningin Julianastraat 21
4507 BG Schoondijke

0117-401777
directie.stpetrus-dewegwijzer@scoba.nl